Šiauliai ir šiauliečiai naujame kino filme

   2013-06-17

Lie­tu­va yra vie­na iš žmo­nių pre­ky­bos Eu­ro­pos Są­jun­go­je tran­zi­to ša­lių. Kaip žmo­gui ky­la min­tis par­duo­ti ki­tą žmo­gų? Ko­dėl drau­gas par­duo­da drau­gą? Šiuos klau­si­mus bū­si­ma­me fil­me „Pa­bė­gi­mas iš Sau­lės mies­to“ ("Es­ca­ping Suns­hi­ne") ke­lia da­nų re­ži­sie­rius ir sce­na­ris­tas Ala­nas An­de­rse­nas (Al­lan van O.T. An­der­sen).

Ala­ną su Šiau­liais sie­ja glau­dus ry­šys: jo žmo­na – šiau­lie­tė, o fil­mo he­ro­jes sce­na­ri­jaus au­to­rius ap­gy­ven­di­no Šiau­liuo­se.

Daugiau skaitykite čia:


Arba čia:

Dalintis

Daugiau naujienų

Powered by mod LCA