Šiaulių kino muziejuje – kampelis ir Šaukėnams

 2013-05-29

Nuo praė­ju­sių me­tų ru­dens Šiau­liuo­se vei­kian­čia­me Ki­no mu­zie­ju­je tarp ne­ma­žai ir įvai­rių eks­po­na­tų kam­pe­lis skir­tas ir Šau­kė­nams.

Šia­me mies­te­ly­je ke­le­ri me­tus vyks­ta res­pub­li­ki­niai mė­gė­jų ki­no me­no fes­ti­va­liai-kon­kur­sai, ku­riuos šau­kė­niš­kiai or­ga­ni­zuo­ja kar­tu su Šiau­lių ki­no me­no klu­bu.

Daugiau skaitykite čia: 

Dalintis

Daugiau naujienų

Powered by mod LCA