Tomas Andrijauskas „Kū­ry­ba pra­si­de­da nuo klaidos“


2013-08-26

  „Per gy­ve­ni­mą vie­ną ki­no fil­mą tik­rai pa­sta­ty­siu“, – ža­da šiau­lie­tis me­ni­nin­kas, vi­deo­me­no kū­rė­jas, ope­ra­to­rius ir uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jas To­mas And­ri­jaus­kas. 37-erių vy­ras, nuo­lat be­si­su­kan­tis me­ni­nin­kų ren­gi­niuo­se ir pro­jek­tuo­se, pir­ma­sis Šiau­liuo­se įsi­gi­jo pro­fe­sio­na­lią ki­no ka­me­rą, bet jos iki šiol ne­pa­nau­do­jo. „Yra dar­bas ir kū­ry­ba, tu­ris­tas ir ke­liau­to­jas, žve­jas ir žu­vau­to­jas, o tai – skir­tin­gi da­ly­kai. Aš no­rė­čiau bū­ti ke­liau­to­jas“, – sa­ko jis.

Daugiau skaityite čia: 

Dalintis

Daugiau naujienų

Powered by mod LCA