Jaunimo videofilmų konkursas „Rodom 2013″

 2013-09-30

Naujienų portalas Etaplius.lt jau ketvirtą rudenį skelbia – videofilmų konkursas „Rodom“ sugrįžo. Šį kartą konkursas keičiasi, tobulėja, jame dalyvauti gali ne tik moksleiviai. Redakcija kviečia kurti ir studentus, jaunus aktyvius žmones.

 

 

Etap­lius.lt or­ga­ni­zuo­ja­mas kū­ry­bos kon­kur­sas „Ro­dom 2013“ da­ly­vius kvie­čia ana­li­zuo­ti sa­vo kas­die­ny­bės pro­ble­mas, ko­vo­ti su jau­nat­viš­kais rū­pes­čiais ir da­ly­tis links­miau­sio­mis gy­ve­ni­mo aki­mir­ko­mis. Atsinaujinus konkursui, pakito ir temos, siūlomos kūrėjams: „“Aš saugus“, „Vaikystės pasaka“, „Studentų vargai“, „Aš ir pasaulis“, „Mano laisvė“, „Išradėjas“ ir reklama „Magiškas kino klubo pasaulis“.

Steng­tis šie­met yra dėl ko – ge­riau­siai įver­tin­tiems fil­mų kū­rė­jams ati­teks ai­bė pri­zų. Trys pa­grin­di­niai nu­ga­lė­to­jai bus ap­do­va­no­ti pi­ni­gi­niais pri­zais nuo 100 iki 300 li­tų. Laimėtojus rinks kompetentinga komisija ir naujienų portalo Etaplius.lt skaitytojai.

Spe­cia­lius pri­zus la­biau­siai pa­ti­ku­sių fil­mų kū­rė­jams įteiks elektroninių ryšių bendrovė „Splius“ ir ki­no cent­ro „Fo­rum Ci­ne­mas“ at­sto­vai.

Da­ly­viai sa­vo dar­bus ga­li siųs­ti iki gruo­džio 31-osios, o konkurso nugalėtojai bus apdovanoti sausio mėnesį. Vi­si da­ly­viai bus pa­kvies­ti į iš­kil­min­gą ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ją „Forum Cinemas“ salėje, kur paaiš­kės „Ro­dom 2013“ nu­ga­lė­to­jai, bus pri­sta­ty­ti vi­deo­fil­mai bei lau­kia daug do­va­nų, pri­zų ir siurp­ri­zų.

Organizatoriai rekomenduoja kurti ne ilgesnius kaip 5 minučių darbus. „Rodom 2013“ są­ly­gas ga­li­ma ras­ti nau­jie­nų po­rta­lo Etap­lius.lt kon­kur­sų rub­ri­ko­je.

Konkurso taisyklės ir filmai čia:

Dalintis

Daugiau naujienų

Powered by mod LCA