Straipsnis apie šiaulietę aktorę

2013-11-11

  Vie­nu svar­biau­sių šio TV3 se­zo­no se­ria­lu ta­po „Mo­te­rų lai­mė“, ku­ria­me vai­di­na ky­lan­ti pra­mo­gų in­dust­ri­jos žvaigž­du­tė Ak­vi­li­na Ubar­tai­tė. 24-erių me­tų šiau­lie­tė gim­tą­jį mies­tą va­di­na sa­vo „me­di­ta­ci­jų mies­tu“, nes čia grį­žu­si at­gau­na dva­si­nes ir fi­zi­nes jė­gas. Ru­dens pra­džio­je ke­lias die­nas pra­lei­du­si Šiau­liuo­se, Ak­vi­li­na pra­sklei­dė sa­vo in­ten­sy­vaus, be ga­lo įdo­maus ir spal­vin­go gy­ve­ni­mo skrais­tę. „Kai ko nors trokš­ti, vi­sas pa­sau­lis tau at­sku­ba į pa­gal­bą“, – P. Coel­ho ci­tuo­ja mer­gi­na.

Daugiau skaityite čia: 

Dalintis

Daugiau naujienų

Powered by mod LCA