Kleboniškiuose kuriamas filmas


2013-11-13

       Kle­bo­niš­kių et­nog­ra­fi­nia­me kai­me, Dau­gy­ve­nės kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­ju­je-draus­ti­ny­je (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) ke­lias die­nas ūžė ir šė­lo į Kri­zo duk­ters ves­tu­ves su­kvies­ti K. Do­ne­lai­čio poe­mos „Me­tai“ he­ro­jai. Čia bu­vo fil­muo­ja­mos do­ku­men­ti­nio fil­mo „Do­na­lei­tis. Is­to­ri­nis „Me­tų“ kos­tiu­mas“ vai­dy­bi­nės sce­nos.

 

Plačiau skaitykite čia: 

Dalintis

Daugiau naujienų

Powered by mod LCA