Šiauliečiams – viešos nekomercinio kino peržiūros

 2014-01-20

Kiek­vie­ną pir­ma­die­nio va­ka­rą nuo 19 val. Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je vyks­ta ne­ko­mer­ci­nio lie­tu­viš­ko­jo ki­no per­žiū­ros, o žiū­ro­vai ga­li pa­dis­ku­tuo­ti su ki­no ži­no­vais ir kū­rė­jais. Ki­no va­ka­rai – Me­nų fa­kul­te­to Teat­ro ka­ted­ros or­ga­ni­zuo­ja­mas pro­jek­tas MT EK­RA­NAS.

 

Skaityti daugiau čia:

Dalintis

Daugiau naujienų

Powered by mod LCA