Videokonkurse – laurai Šiaulių gimnazistams

 2014-04-07

Lie­tu­vos olim­pi­nė aka­de­mi­ja ir Lie­tu­vos tau­ti­nis olim­pi­nis ko­mi­te­tas ša­lies 5-12 kla­sių moks­lei­viams ren­gė vi­deo kon­kur­są, skir­tą So­čio žie­mos olim­pi­nėms žai­dy­nėms. Ko­vo 26-ąją, nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mo me­tu, paaiš­kė­jo, kad šiau­lie­čiai nu­šluos­tė no­sį Vil­niaus ir Kau­no mokiniams – I vie­ta skir­ta Didžd­va­rio gim­na­zi­jos mokiniams Be­nui Gi­ri­nin­kui ir Vi­liui Kve­da­rui, o II – Šiau­lių J. Ja­no­nio gim­na­zi­jos mokiniams Ar­nui Pi­gu­le­vi­čiui ir Ar­mi­nui Kaz­laus­kui.

 Daugiau skaitykite:

Dalintis

Daugiau naujienų

Powered by mod LCA