Šaukėnų kino festivalyje nugalėjo animaciniai filmukai

2016-04-26

Penk­ta­die­nį kon­kur­si­ne pro­gra­ma Šau­kė­nuo­se bai­gė­si ke­tu­rias die­nas šie­met tru­kęs ne­ko­mer­ci­nių mė­gė­jiš­kų ki­no fil­mų fes­ti­va­lis „Iš praė­ju­sio am­žiaus gel­mių per šią die­ną“.

 

 

Dėl ge­riau­sių­jų mė­gė­jiš­kų fil­mų įver­ti­ni­mo var­žė­si 14 la­bai skir­tin­gų au­to­rių ne tik iš įvai­rių Lie­tu­vos vie­to­vių. Fil­mą „Ke­lio­nė į kal­nus“ at­siun­tė kraš­tie­tis, gy­ve­nan­tis Flo­ri­do­je.

 

Fil­mą „Mū­sų praei­tis – atei­ties stip­ry­bė“ pri­sta­tė Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai.

 

Fil­mus ver­ti­no re­ži­sie­rius, bu­vęs Šiau­lių ki­ne­ma­tog­ra­fi­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Al­gir­das Ku­li­kaus­kas, fil­mų au­to­rius, re­ži­sie­rius, ope­ra­to­rius An­ta­nas Ku­čins­kas, fo­to­me­ni­nin­kas Al­gir­das Mus­nec­kis, Šau­kė­nų kai­mo bend­ruo­me­nės at­sto­vas Ri­mas Sa­ka­laus­kas, te­le­vi­zi­jos lai­dų ir fil­mų au­to­rė Ri­ta Ščig­lins­kie­nė.

 

Pir­mo­ji vie­ta šių­me­ti­nia­me ki­no fes­ti­va­ly­je Šau­kė­nuo­se pri­pa­žin­ta bu­vu­sio šau­kė­niš­kio Ig­no Bla­žio, da­bar stu­di­juo­jan­čio Vil­niu­je, ani­ma­ci­niam fil­mu­kui „Ke­lio­nė“. Ko­mi­si­ja įver­ti­no fil­mu­ko la­ko­niš­ku­mą, idė­ją, jog svar­biau­sias yra pro­ce­sas, o ne re­zul­ta­tas.

 

Ant­ro­ji vie­ta, ko­mi­si­jos spren­di­mu, ir­gi ati­te­ko ani­ma­ci­niam fil­mui „Klai­pė­dos kraš­to vėt­run­gės“. Fil­mą su­kū­rė daug me­tų vei­kian­ti klai­pė­die­čių stu­di­ja „Fe­ba“, už­sii­man­ti vai­kų ir moks­lei­vių edu­ka­ci­ja, or­ga­ni­zuo­jan­ti fil­mų fes­ti­va­lius.

 

Tre­čią­ją vie­tą pel­nė iš Klai­pė­dos at­siųs­tas fil­mas „Ka­pi­nių šven­tė“, pa­sa­ko­jan­tis apie Pa­jū­rio kraš­to lai­do­ji­mo, mal­dų pro­tes­tan­tiš­ką­sias tra­di­ci­jas. Kai so­viet­me­čiu ne­bu­vo ga­li­my­bės mels­tis mal­dos na­muo­se, žmo­nės rink­da­vo­si ir mels­da­vo­si ka­pi­nė­se. Fil­mo au­to­rius – Do­na­tas Biel­kaus­kas.

 

Nu­ga­lė­to­jas ir pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti šau­kė­niš­kių tau­to­dai­li­nin­kų dir­bi­niais. Pas­ka­ti­na­ma­sis pri­zas įteik­tas moks­lei­vei Va­ne­sai Kas­pa­rai­tei. Ko­mi­si­ja spren­di­mus priė­mė po karš­tų dis­ku­si­jų ir svars­ty­mų.

 

Fes­ti­va­lio ku­ra­to­rius Vik­to­ras Gun­da­je­vas sa­kė, jog ren­gi­ny­je ne vie­ną fil­mą pri­sta­tė Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ras (va­do­vas Ra­mū­nas Snars­kis), da­ly­va­vo Šiau­rės Lie­tu­vos ko­le­gi­jos, Nau­jų­jų me­di­jų mo­kyk­los jau­nie­ji mė­gė­jiš­ko ki­no kū­rė­jai. Į kon­kur­si­nę pro­gra­mą at­rink­ti įdo­miau­si fil­mai.

 

Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė So­fi­ja Bla­žie­nė džiau­gė­si, jog mė­gė­jiš­kų ki­no fil­mų fes­ti­va­lį-kon­kur­są pa­vy­ko su­reng­ti jau aš­tun­tą­jį kar­tą. Kiek­vie­ną kar­tą fes­ti­va­lis tu­ri iš­skir­ti­nu­mą. Šie­met pir­mą sy­kį vei­ku­sio­se ani­ma­ci­nė­se kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­lė­se Lie­tu­vos ki­no me­no drau­gi­jos, Šiau­lių ki­no me­no klu­bo na­rys Vik­to­ras Gun­da­je­vas su šau­kė­niš­kiais moks­lei­viais su­kū­rė trum­pą ani­ma­ci­nį fil­mu­ką. Sma­gu, pa­sak renginių organizatorės, kad į kū­ry­bi­nį pro­ce­są įsi­jun­gė ir Šau­kė­nų jau­ni­mas.

 

2016 m. balandžio 26 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

dienraštis "Šiaulių kraštas"

 

Dalintis

Daugiau naujienų

Powered by mod LCA