Boriso Nemcovo istorija bus pristatyta Šiauliuose

2017-10-28

 Lapk­ri­čio 3 die­ną Šiau­liuo­se, Ch. Fren­ke­lio vi­lo­je, vyks fil­mo apie Bo­ri­są Nem­co­vą „Per­ne­lyg lais­vas žmo­gus“ (angl. „The Man Who Was Too Free“, 2016) pri­sta­ty­mas bei su­si­ti­ki­mas-dis­ku­si­ja su KTU Eu­ro­pos ins­ti­tu­to di­rek­to­riu­mi, bu­vu­siu Eu­ro­pos Są­jun­gos am­ba­sa­do­riu­mi Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je Vy­gau­du Ušac­ku.

 

  Daugiau skaitykite: 

 

Dalintis

Daugiau naujienų

Powered by mod LCA